My rozumíme vám, vy rozumíte námOndřej Knebl, partner... vítejte v HVH LEGAL

Kdo jsme

Pro mladou advokátní firmu jako je HVH LEGAL dvojnásob platí, že důvěru klientů získá a udrží jen příkladnou spolehlivostí, vysokou odborností a kreativním přístupem. Naším profesním krédem je budování dlouhodobých vztahů s klienty založených na vzájemné důvěře a spokojenosti. Díky zkušenostem, které naši právníci v uplynulých 15 letech získali v renomovaných českých a mezinárodních právních firmách, dokážeme našim klientům nejen pomoci v nesnázích, ale také pomoci identifikovat, posoudit a účinně snižovat kauzální rizika.

Zakládáme si na osobním přístupu ke každému klientovi, neboť věříme, že jen tak můžeme společně dosáhnout požadovaných osobních i obchodních cílů. Našim klientům se snažíme být co nejblíže a poskytovat jim efektivní a na míru šitá řešení, která jim pomáhají budovat jejich podnikatelský úspěch. V naší pražské a brněnské kanceláři poskytuje náš tým, složený z více než 20 kvalifikovaných právníků, právní služby v češtině a angličtině. Domluvíte se s námi však i rusky a španělsky.

Právní služby

Transakce

Zajišťujeme servis v oblasti návrhů, vyjednávání a uzavírání smluvní dokumentace a rovněž v oblasti právního auditu (due diligence) společností. Při přípravě smluvní dokumentace a posuzování existujících smluv využíváme nejen svých odborných znalostí, ale také důvěrné znalosti tuzemského právního a podnikatelského prostředí. Dbáme na řádné ošetření práv a zájmů klienta, včetně návrhů vhodných zajišťovacích prostředků. Nezanedbáváme ani identifikaci potenciálního rizika budoucích sporů, které se snažíme maximálně eliminovat.

Reference

 • 1

  Poradenství společníkům největší internetové agentury na českém a slovenském trhu při prodeji 100% obchodního podílu mezinárodní skupině poskytující služby v internetovém marketingu a nastavení manažerského aranžmá pro další působení zakladatelů v nové struktuře.

 • 2

  Poradenství při prodeji části obchodního podílu společnosti poskytující služby a řešení v oblasti vývoje softwaru a vstupu venture investora do nově založené společnosti a nastavení struktury vztahů mezi společníky.

 • 3

  Poradenství maltskému investičnímu fondu při akvizici a strukturování holdingové struktury provozující ložiska uhelných kalů.

 • 4

  Poradenství maltskému investičnímu fondu při kapitálovém vstupu do společnosti zpracovávající biomasu na štěpku a její energetické využití a strukturování akcionářských vztahů.

Sporná agenda

Klienty zastupujeme a poskytujeme jim odborné poradenství při soudních sporech a rozhodčích i mediačních řízeních. Víme, že nejlepší řešení je vyhnout se sporu. Proto i ve složitých kauzách hledáme možnosti, jak umožnit mimosoudní vyrovnání sporů. Analyzujeme situaci a pozici klienta v probíhajícím nebo budoucím sporu, posuzujeme rizika a navrhujeme optimální strategii. Využíváme veškerých prostředků pro obranu zájmů klienta, včetně podání k evropským a mezinárodním institucím.

Reference

 • 1

  Zastupování společníků společnosti s ručením omezeným ve sporu o náhradu škody proti bývalému jednateli a společníkovi.

 • 2

  Zastupování členů statutárního orgánu investiční společnosti proti likvidátorovi ve sporu o náhradu škody v hodnotě převyšující 500 mil. Kč.

 • 3

  Zastupování stěžovatele u Evropského soudu pro lidská práva ve sporu proti České republice, který měl původ v porušení povinnosti poskytnout náhradu za znárodnění majetku v roce 1945.

 • 4

  Zastupování developera v rozhodčím řízení ve sporu, jehož hodnota převyšovala 150 mil. Kč.

Právo obchodních společností

Naše poradenství klientům zaměřujeme na potřeby konkrétní společnosti, zkrátka šité na míru. Poskytujeme celkové poradenství při správě společností, zastupování v rejstříkových řízeních, zpracováváme motivační programy pro management, navrhujeme strukturování manažerských smluv a smluv o výkonu funkce a odměn.

Reference

 • 1

  Zvyšování základního kapitálu nepeněžitým vkladem pozemků společnosti provozující letiště a zvyšování základního kapitálu evropské společnosti provozující solární elektrárnu.

 • 2

  Korporátní poradenství, revize a úpravy stanov, změny v orgánech společnosti poskytující poradenství v oblasti dotací a společnosti provozující pivovar.

 • 3

  Všeobecné korporátní poradenství a zápisy změn v obchodním rejstříku pro společnost provozující internetový obchod.

 • 4

  Služby spočívající v nastavení manažerských opčních programů kombinujících motivační prvky pro manažery s dostatečnou ochranou stávajících akcionářů/společníků, a to při vhodném využití institutů put a call opcí a tag-along a drag-along práv.

Veřejné zakázky

Radíme zadavatelům a uchazečům ve všech druzích zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách, v koncesním řízení i kvazi-zadávacích řízeních nespadajících do režimu zákona o veřejných zakázkách.

Reference

 • 1

  Poradenství dodavatelům v zadávacích řízeních na veřejné zakázky od přípravy a kontroly nabídky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo do zrušení zadávacího řízení.

 • 2

  Komplexní administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky, zahrnující zakázky malého rozsahu i významné veřejné zakázky, otevřená i užší řízení, jednací řízení i rámcové smlouvy, dynamický nákupní systém a elektronické aukce, veřejné zakázky na stavební práce, na služby i dodávky.

 • 3

  Právní zastupování dodavatelů i zadavatelů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudy ve věcech přezkumu zadávání veřejných zakázek.

 • 4

  Komplexní právní audity v oblasti veřejného investování a zadávání veřejných zakázek. Návrhy interních norem v oblasti veřejných zakázek.

Nemovitosti

V této oblasti poskytujeme klientům poradenství po celou dobu životního cyklu nemovitosti, počínaje právní prověrkou, koupí nemovitostí, výstavbou, přes pronájem nemovitostí, až po jejich prodej. Máme zkušenosti s nemovitostními transakcemi v širokém spektru hospodářského využití, např. kancelářské budovy, obchodní centra, solární elektrárny, letiště, byty, sportovní komplex, hotel nebo logistické centrum.

Reference

 • 1

  Poradenství při akvizici sportovního letiště.

 • 2

  Poradenství při výstavbě a akvizici solární elektrárny.

 • 3

  Akvizice kancelářské budovy v Brně pro společnost zabývající se výstavbou a provozem telekomunikačních sítí.

 • 4

  Řešení převodu a předání nemovitostí pro provoz hotelu v Brně.

Právo ICT

Poskytujeme klientům komplexní poradenství v souvislosti s prodejem či nákupem ICT řešení, včetně outsourcingu služeb ICT. Máme mnohaleté zkušenosti v tomto oboru, působíme v rozkladové komisi Rady ČTÚ, publikujeme odborné články a přednášíme na toto téma.

Reference

 • 1

  Vypracování komplexní vzorové smluvní dokumentace dodavatelům IT řešení.

 • 2

  Právní otázky SW license compliance (SW auditu) pro zákazníky.

 • 3

  Zastupování v jednáních o dodávkách informačních systémů na straně dodavatelů i zákazníků.

 • 4

  Organizace zadávacích řízení v oblasti dodávek ICT, právní pomoc uchazečům v zadávacích řízeních, jejichž předmětem je dodávka ICT řešení či služeb.

Ostatní

Specializujeme se na civilní právo hmotné a procesní. Našim klientům zprostředkujeme i právní poradenství v jiných oblastech práva, jako je zastupování před orgány činnými v trestním řízení nebo související poradenství v oblasti daňové, exekuční, notářské aj.

Reference

 • 1

  Rodinné právo.

 • 2

  Zastupování před správními orgány.

 • 3

  Sportovní právo

 • 4

  Advokátní úschova

Náš tým

Petr Halbrštát

Petr Halbrštát

Petr Halbrštát se specializuje na oblast práva veřejných zakázek, práva hospodářské soutěže a smluvního práva českého, EU i mezinárodního. Vedle oblasti své praxe poskytoval dále např. poradenství při mnoha vnitrostátních i přeshraničních M&A transakcí, včetně poradenství při realizaci jedné z největších amerických investic do České republiky. Petr Halbrštát vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2002 získal titul Mgr. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsán od roku 2006.

Petr Holešínský

Petr Holešínský

Petr Holešínský se specializuje na oblast vnitrostátních i mezinárodních M&A transakcí a právní poradenství klientům při restrukturalizaci jejich obchodních aktivit, corporate governance. Dále zastupoval řadu významných klientů v soudních a rozhodčích řízení, včetně zastupování precedenčního případu před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Petr Holešínský vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde v roce 2001 získal titul Mgr. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsán od roku 2004.

Ondřej Knebl

Ondřej Knebl

Ondřej Knebl se specializuje na oblast práva veřejných zakázek, práva informačních a komunikačních technologií, fúzí a akvizic a závazkového práva. Dále poskytoval právní poradenství v oblasti outsourcingu, e-commerce a PPP projektů, podílel se na vzorové smluvní dokumentaci pro česká zastoupení nejvýznamnějších světových dodavatelů ICT, na sjednávání komplexních dodávek technologických řešení a služeb elektronických komunikací. Ondřej Knebl vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2000 získal titul Mgr. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsán od roku 2004.

Tomáš Němec

Tomáš Němec

Tomáš Němec se specializuje na zastupování klientů v obchodních sporech a řízeních před soudy a dále na poradenství v oblasti práva veřejných zakázek. Poskytuje též poradenství klientům v různých oblastech obchodního práva (příprava smluvní dokumentace, otázky korporátního práva) a v oblasti práva pracovního, mimo jiné byl odpovědný také za oddělení správy a vymáhání pohledávek. Tomáš Němec vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2005 získal titul Mgr., a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2003 získal titul Ing. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsán od roku 2009.

Jiří Heider

Jiří Heider

Jiří Heider se specializuje na právo obchodních společností, závazkové a smluvní právo. V rámci své praxe získal rovněž zkušenosti v oblasti zastupování klientů v soudních sporech a také v oblasti práva duševního vlastnictví. Jiří Heider vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně s vyznamenáním, kde v roce 2012 získal titul Mgr. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsán od roku 2015.

Tereza Firichová

Tereza Firichová

Tereza Firichová se specializuje na oblast práva veřejných zakázek, závazkové a smluvní právo. V rámci své praxe získala rovněž zkušenosti v oblasti zastupování klientů ve sporech před soudy a v oblasti práva obchodních společností. Tereza Firichová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2012 získala titul Mgr. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsána od roku 2016.

Kateřina Kleinová

Kateřina Kleinová

Kateřina Kleinová se specializuje na závazkové a smluvní právo a na právo nemovitostí. V rámci své praxe získala rovněž zkušenosti v oblasti zastupování klientů v soudních sporech, v oblasti práva správního, rodinného a vymáhání pohledávek. Kateřina Kleinová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2013 získala titul Mgr. a kde rovněž úspěšně absolvovala rigorózní řízení a získala v roce 2015 titul JUDr. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsána od roku 2016. 

Jaroslav Srb

Jaroslav Srb

JUDr. Jaroslav Srb je zkušeným advokátem s hlubokými znalostmi práva v mezinárodním kontextu z jeho uplatňování ve prospěch státu i soukromých subjektů, tuzemských i zahraničních. Zúročuje své zkušenosti, získané jako zástupce státu na řadě vládních konferencí právního zaměření, jako člen i vedoucí expertních delegací v oblasti mezinárodního práva soukromého a smluvního, z působení v právní sekci Ministerstva zahraničí nebo jako vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví v Tokiu. Specializuje se na občanské a obchodní právo; je odborníkem na mezinárodní právo soukromé a právo EU, jakož i pracovní právo včetně ochrany soukromí. Dlouhodobě spolupracuje s významnými společnostmi japonského a francouzského automobilového průmyslu. Jaroslav vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1978 získal titul JUDr. Advokátem se stal v roce 1982, své členství v České advokátní komoře obnovil v roce 1997.

 

Martina Šelejová

Martina Šelejová

Martina Šelejová se specializuje na oblast práva veřejných zakázek, závazkové a smluvní právo. Své odborné zkušenosti získala v Českém rozhlase, kde od roku 2008 zodpovídala za realizaci veřejných zakázek, a při své praxi se setkala se všemi druhy zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Rovněž byla iniciátorkou využívání e-aukcí a nabyla manažerské dovednosti. Své pracovní zkušenosti zúročuje v advokátní kanceláři, kam nastoupila na podzim roku 2017 na pozici právník – specialista. Při své praxi se nadále zaměřuje na komplexní právní podporu v oblasti zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to jak ve sféře zadavatelské, tak dodavatelské. Své zkušenosti využívá mj. při realizaci veřejných zakázek spolufinancovaných z Operačních programů EU, zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií, či při přípravě stanovisek a poskytování poradenství klientům včetně zahraničních dodavatelů. Martina vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2007 získala titul Mgr.

Lukáš Goetz

Lukáš Goetz

Lukáš Goetz se specializuje na oblast občanského a obchodního práva. V rámci své praxe získal rovněž zkušenosti v oblasti zastupování klientů v soudních sporech. Lukáš vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, kde v roce 2015 získal titul Mgr. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsán od roku 2019.

Petr Kempa

Petr Kempa

 

Jiří Unger

Jiří Unger

Nela Kühnová

Nela Kühnová

 

Martina Katonová

Martina Katonová

 

Karel Nippert

Karel Nippert

Kariéra

Advokátní koncipient, advokát

Požadujeme

 • Dokončené VŠ vzdělání v oboru právo
 • Předchozí pracovní zkušenost v advokacii
 • Výborná orientace v právu
 • Odbornost v oblastech právního zaměření kanceláře výhodou
 • Profesionální pracovní nasazení
 • Aktivní přístup k řešení zkoumaných otázek
 • Znalost anglického jazyka
 • Výborná úroveň písemného projevu
 • Kolegialita a pozitivní přístup k práci

Nabízíme

 • Zajímavá právní agenda v oblastech právního zaměření kanceláře
 • Možnost profesního rozvoje v týmu špičkových odborníků s mnohaletými zkušenostmi
 • Mladý a přátelský kolektiv dynamické advokátní kanceláře
 • Profesionální pracovní zázemí v Praze nebo v Brně
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Nástup dle dohody

Právní asistent / Student

Požadujeme

 • VŠ studium v oboru právo
 • Výborná orientace v právu
 • Profesionální pracovní nasazení
 • Aktivní přístup k řešení zkoumaných otázek
 • Znalost anglického jazyka
 • Výborná úroveň písemného projevu
 • Kolegialita a pozitivní přístup k práci

Nabízíme

 • Zajímavá právní agenda v oblastech právního zaměření kanceláře
 • Možnost profesního rozvoje v týmu špičkových odborníků s mnohaletými zkušenostmi
 • Mladý a přátelský kolektiv dynamické advokátní kanceláře
 • Profesionální pracovní zázemí v Praze nebo v Brně
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Nástup dle dohody

Kontakt

Sídlo společnosti

Korunní 1302/88 101 00 Praha 10 - Vinohrady Česká republika

tel: +420 222 510 010 fax: +420 222 510 551 office [at] hvhlegal [dot] cz

Kanceláře Brno

Masarykova 8/10 602 00 Brno Česká republika

tel: +420 542 212 183 office [at] hvhlegal [dot] cz

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 62570, IČ: 25702599, DIČ: CZ25702599